Prodaja

101 views 27 February 2020 0
Kasa blok je maloprodajni dokument koji ima svojstva robno materijalnog i financijskog knjigovodstva. Ukratko, „kasa blok je maloprodajna račun-otpremnica“ gdje se istovremeno razdužuje roba sa skladišta i izdaje faktura kupcu. U dijelu prodaje nalazi se ikona Kasa blok – MP račun. Slika: Kasa blok Klikom na navedenu ikonu otvara vam se radna površina sa popisom kreiranih kasa blok dokumenata, kao i mogućnost kreiranja novih klikom na znak +. Slika: Popis dokumenata kasa
75 views 25 February 2020 0
Dodatni alat prilikom kreiranja izlaznih dokumenata može biti od pomoći pri izračunu cijene artikla. Za svaki dokument u softveru definira se osnovna jedinca mjere a postoji mogućnost definiranja alternativnih jedinica mjere. Kako bi mogli lakše izračunati cijenu artikla po alternativnoj jedinici mjere u određenom dokumentu, možete koristiti rekalkulator cijene. Kako bi definirali vrste rekalkuliranih cijena potrebno je u dijelu Prodaja  - Administracija odjela odabrati
97 views 21 January 2019 0
Račun-otpremnica je dokument koji se koristi u poslovnim procesima gdje se istovremeno izdaju roba i račun. Ova vrsta dokumenta u sebi sadrži svojstva otpremnice(skladišni dokument) i svojstva računa(prodajni i financijski dokument). Račun-otpremnica ažurira stanje skladišta nakon što se dokument zaključi. Naravno ako se koristi račun-otpremnica, tada se ne koriste niti dokument račun niti dokument otpremnica. U dijelu Prodaje nalazi se i Račun-otpremnica. Klikom na navedenu
105 views 18 January 2019 0
Zapisnik o promjeni cijene je dokument koji se koristi ako je došlo do promjene cijene jednog ili više artikala. Prilikom kreiranja dokumenta, artikli se mogu dodavati pojedinačno, ili pomoću uvoza stavki (Generički uvoz stavki na dokumente). Vrijedi napomenuti kako postoji mogućnost generiranja stavki iz kalkulacije u zapisnik o promijeni cijene, tako da rekalkuliranu cijenu artikala možete na jednostavan način generirati u zapisnik o promijeni cijene i izvršiti promjenu cijene.
101 views 18 January 2019 0
Otpremnica je dokument koji se koristi za izdavanje robe sa skladišta kupcu i koristi se samo ako se za fakturiranje robe koristi dokument Račun. U FactorOne omogućen je jednostavan prijenos artikala iz otpremnice u račun kako ne bi morali pojedinačno kreirati otpremnicu a zatim račun. U dijelu Prodaja klikom na Otpremnice otvara vam se ekran sa popisom postojećih dokumenata otpremnice. Klikom na znak + pojaviti će se ekran na kojem kreirate otpremnicu. Otpremnicu kreirate na
99 views 17 January 2019 0
Kalkulacija je dokument koji se primjenjuje u proizvodnom procesu gdje se želi dobiti cijena koštanja izrade gotovog proizvoda. Kalkulacija se može raditi za jedan ili više gotovih proizvoda. Nakon dobivanja cijene koštanja za jedan ili više gotovih proizvoda, kalkulaciju možete izvesti u ponudu koja se šalje kupcu. Dokument kalkulacije može se prilagoditi, ovisno o djelatnosti tvrtke. U FactorOne kalkulacije se nalaze u dijelu koji se odnosi na prodaju (slika ispod). Slika:
89 views 04 September 2018 0
Ponude novih proizvoda predstavlja dokument koji se koristi prilikom slanja ponude kupcu za artikle koji se još ne nalaze u proizvodnji (virtualni artikli). Primjerice, ako imamo upit za novim artiklom koji još uvijek nije u proizvodnji, nakon kalkulacije cijene kupcu možete poslati ponudu novog proizvoda koji može a ne mora zadovoljiti zahtjeve kupca. Zbog toga, ovakve artikle u softveru nazivamo „virtualni artikli“. Slika: Virtualni artikl Svaki artikl možemo označiti da
507 views 04 September 2018 0
Potvrda narudžbe je dokument kojim se kupcu potvrđuje njegova narudžba sa točno definiranim artiklima, cijenama i rokom isporuke. Na osnovu narudžbe koju kupac pošalje kreira se potvrda narudžbe. Klikom na ikonu koja se odnosi na potvrde narudžbe označeno na slici ispod prikazati će vam se ekran sa popisom svih dokumenata Potvrda narudžbe, koje možete urediti, brisati, pretražiti ili kreirati novu koristeći prikladne gumbe koji se nalaze u gornjem lijevom kutu. Slika: Popis
107 views 14 August 2018 0
Ponuda je dokument koji predstavlja količinu robe ili usluga koju možete ponuditi i(li) prodati kupcu u određenom vremenu i po određenoj cijeni. Postoje dva različita dokumenta ponude a to  su: ponuda (dokument za koji se obračunava PDV) i ponuda inozemna (dokument za koji se ne obračunava PDV – ali može) . Ponudama možete pristupiti u dijelu Prodaja. Klikom na Ponude prikazati će vam se ekran kao na slici ispod. Slika: Ponuda Na prethodnoj slici možete vidjeti ekran sa
115 views 16 March 2018 0
Prilika predstavlja skup povoljnih okolnosti koje dovode do pojave potrebe za novim proizvodom, uslugom, organizacijom ili načinom poslovanja, načinom distribucije, izlazak na nova tržišta i sl. Kao priliku možemo definirati razliku između onoga što je raspoloživo i onoga što je moguće. Slika: Grafički prikaz prilike Kako bi izbjegli mnoštvo zapisa na fizičkom papiru, raznim vrstama digitalnih formata spremljenih negdje na lokalnom računalu, kroz FactorOne možete na jednom